Gmina Miedźna

Informacje ogólne


Gmina Miedźna położona jest w powiecie pszczyńskim, w południowo-wschodniej części województwa śląskiego. Zajmuje obszar 5 008 ha oraz zamieszkuje ją 15 550 mieszkańców. Swoim zasięgiem obejmuje sześć miejscowości: Frydek, Gilowice, Grzawę, Miedźną, Górę i Wolę.

Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131, 43‐227 Miedźna

tel. (32) 211-61-96
tel. (32) 211-61-60
fax. (32) 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl

Strona internetowa


Gospodarka odpadami


Od 2015 roku Zakład Usług Komunalnych realizuję usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miedźna. W ramach zawartej umowy nasza firma prowadzi odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów zbieranych selektywnie tj. papier i makulatura, plastiki i metale, szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji a także odpady wielkogabarytowe. W ramach umowy odpady z terenu Gminy Miedźna przekazywane są na składowiska:

  • Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
  • Agencja Komunalna Sp. z o. o., ul Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze. Adres składowiska: ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze.

Nasz firma zgodnie z umową organizuje na terenie Gminy Miedźna Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, których aktualną rozpiskę można znaleźć poniżej.

Odbieranie odpadów następuje zgodnie z przedstawionymi harmonogramami. W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowanych) ma miejsce dwa razy w tygodniu, z kolei odpadów zbieranych selektywnie (segregowanych) raz dla każdego ze strumieni odpadów. Od mieszkańców domów jednorodzinnych odpady zmieszane obierane są dwa razy w miesiącu, a segregowane raz, w systemie workowym (przeczytaj tutaj o zasadach segregacji na terenie Gminy Miedźna). Z kolei odpady ulegające biodegradacji (kuchenne) są odbierane na zgłoszenie mieszkańca dwa razy w miesiącu. Natomiast wywóz odpadów zielonych, zgodnie z harmonogramem następuje raz w miesiącu również na zgłoszenie mieszkańca w Urzędzie Gminy Miedźna. Wszystkie harmonogramy można znaleźć poniżej lub w zakładce Harmonogramy/ Gmina Miedźna.

Aktualności, harmonogramyHarmonogram odbierania odpadów ulegających biodegradacji w Gminie Miedźna na rok 2018

Harmonogram odbierania odpadów w Gminie Miedźna na rok 2019 - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram odbierania odpadów w Gminie Miedźna na rok 2019 - zabudowa jednorodzinna

Mobilny PSZOK na terenie Gminy Miedźna na rok 2019