Dostawa podnośnika koszowego

20 czerwca 2017
Numer sprawy 04/PZ/2015

ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Bema 12A
nr tel./fax. 33 / 842-31-40 , 33 / 476-80-77

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

1. Przedmiot i zakres zamówienia
Dostawa podnośnika koszowego

2. Termin wykonania zamówienia
Według formularza ofertowego, nie później niż 90 dni od dnia podpisania umowy

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Prawnym, Zamówień Publicznych i Jakości w godzinach od 8:00 do 14:00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie: www.zuk.oswiecim.pl

4. Termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 27 października 2015r. w siedzibie Zamawiającego do godz. 9.00 na dziennik podawczy w sekretariacie. Termin publicznego otwarcia ofert przypada na dzień 27 października 2015r. godz. 10.00. Miejscem otwarcia jest siedziba Zamawiającego.

5. Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać najpóźniej w dniu składania ofert, że spełnia warunki zawarte w art. 22 Pzp oraz niniejszej siwz oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, poprzez złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, o zakresie i treści zgodnych z zapisami niniejszej siwz. Wykazując się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu oraz brakiem podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia pisemnego zobowiązania każdego z podmiotów udostępniających mu zasoby na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp, potwierdzającego wolę udostępnienia oraz zakres udostępnionych zasobów, a także dokładnie wskazującego zamówienie, przy wykonywaniu którego oddaje on wymienione w zobowiązaniu zasoby do dyspozycji Wykonawcy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot udostępniający nie ponosi winy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w niniejszej siwz.

6. Termin związania ofertą
30 dni od dnia ostatecznego terminu otwarcia ofert

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena ofertowa – 80%,
Termin realizacji dostawy – 20%

8. Kwota wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Dodatkowe informacje
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty

10. Dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:
20.10.2015r.

Pliki do pobrania:


Siwz.docx (Rozmiar: 73991 bajtów)
zał nr 1.doc (Rozmiar: 44544 bajtów)
zał nr 2.docx (Rozmiar: 16297 bajtów)
zał nr 3.doc (Rozmiar: 28672 bajtów)
zał nr 4.doc (Rozmiar: 37376 bajtów)
zał nr 5.doc (Rozmiar: 32768 bajtów)
zał nr 6.doc (Rozmiar: 35328 bajtów)
zał nr 7.doc (Rozmiar: 76800 bajtów)
powiadomienie o wyborze oferty.pdf (Rozmiar: 1072922 bajtów)