01/PZ/2018 Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Przeciszów

08 czerwca 2018

Nr 01/PZ/2018

„Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Przeciszów”

W zakres zamówienia wchodzi także zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Regionie Małopolskim poprzez: sortowanie, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny


Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o.

32-600 Oświęcim, ul. Bema 12A

tel. (33) 842-31-40

www.zuk.oswiecim.pl

e-mail: sekretariat@zuk.oswiecim.pl


Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączniki (pliki do pobrania) zostały umieszczone pod zakładką Biuletyn Informacji Publicznej / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 2018 / 01 PZ 2018

Powiadomienie o wyborze oferty oraz streszczenie wyboru ofert zostały umieszczone pod zakładką Biuletyn Informacji Publicznej / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / 2018 / 01 PZ 2018