Regulamin Konkursu zbiórki zużytych baterii „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” edycja 2020

22 października 2020
Regulamin Konkursu zbiórki zużytych baterii  „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” edycja 2020

Regulamin Konkursu zbiórki zużytych baterii
nr 16/ON/20 z dnia 13.10.2020 r.

„Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii”

§­ 1 Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

2. Realizatorem zadań wynikających z konkursu jest Wydział Gospodarki Komunalnej

§ 2 Obszar Konkursu

Konkurs organizowany jest w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych z terenu powiatu oświęcimskiego.

§ 3 Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od dnia 13 października do dnia 4 grudnia każdego roku w formie Edycji.

§ 4 Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i zespoły szkolno – przedszkolne z terenu powiatu oświęcimskiego, zwane dalej Uczestnikiem(ami) jeżeli:

1) Zgłoszą w wyznaczonym terminie swój udział w Konkursie w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym za pośrednictwem:

a) poczty,

b) e-mail sekretariat@zuk.oswiecim.pl, bok@zuk.oswiecim.pl

2) Podadzą w zgłoszeniu następujące dane:

a) dokładny adres placówki oświatowej,

b) numer telefonu i fax-u,

c) nazwisko i imię osoby wyznaczonej na opiekuna Konkursu,

d) liczbę wszystkich uczniów placówki oświatowej.

3) Umożliwią umieszczenie w placówce oświatowej specjalistycznego pojemnika do zbiórki zużytych baterii.

2. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez dyrektora placówki oświatowej lub osobę upoważnioną.

3. Zgłoszenia nieczytelne, nieaktualne, nie zawierające wymaganych danych, przesłane później niż
w wyznaczonym terminie zostaną uznane za nieważne a tym samym Uczestnik nie będzie brał udziału w Konkursie.

§ 5 Realizacja Konkursu

1. Organizator Konkursu będzie dostarczał specjalistyczne pojemniki do szkół wraz z materiałami edukacyjnymi.

2. Organizator Konkursu odbierze zużyte baterie po zakończeniu konkursu, bez konieczności zgłoszenia. W razie potrzeby wcześniejszego odbioru prosimy o kontakt pod nr tel. 33/ 842 03 99 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@zuk.oswiecim.pl

3. Każdorazowa ilość zebranych zużytych baterii będzie przy odbiorze ważona na legalizowanej wadze przez Organizatora Konkursu w obecności wyznaczonego ze strony Uczestnika opiekuna Konkursu, a ich ilość podana w kilogramach wpisywana będzie w karcie przekazania odpadów, której oryginał otrzyma Uczestnik, a kopię Organizator.

4. Karta przekazania odpadów będzie jedynym dowodem potwierdzającym ilość zebranych zużytych baterii w konkursie.

5. Ilości zużytych baterii z poszczególnych kart przekazania odpadów zostaną zsumowane za cały okres trwania konkursu i tak otrzymana ogólna ilość zużytych baterii zostanie przez Komisję o której mowa w § 7 ust. 2 podzielona przez liczbę uczniów Uczestnika i wpisana do protokołu.

6. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy w zależności od liczby uczniów
w placówce.

1) do 200 uczniów – grupa I

2) powyżej 200 uczniów – grupa II

§ 6 Nagrody

1. W ramach Konkursu przyznawane będą Uczestnikom biorącym udział w konkursie nagrody rzeczowe.

2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie w każdej z grup I, II i III miejsca
w Konkursie.

3. Nagród rzeczowych nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.

§ 7 Przyznawanie nagród i ich odbiór

1. Zajęcie przez Uczestnika konkursu miejsca w pierwszej trójce upoważnia do otrzymania nagrody za największą ilość zebranych zużytych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa .

3. Z przeprowadzonych czynności przyznawania nagród będzie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji. W protokole zostanie opisany przebieg i wyniki konkursu oraz wykaz nagrodzonych szkół.

4. Przekazanie nagród wymienionych w § 6 ust. 2 będzie przeprowadzone w porozumieniu
z uczestnikiem, który otrzymał nagrodę, na podstawie protokołu przekazania nagrody.

5. O przyznaniu nagrody uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, a wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.zuk.oswiecim.pl

§ 8 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

oraz termin przedawnienia roszczeń

1. Wszelkie reklamacje i/lub skargi ze strony Uczestników powinny być składane w formie
pisemnej listem poleconym, pod adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
32-602 Oświęcim, ul. Bema 12A
w terminie 7 dni od opublikowania wyników przez Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od ich otrzymania przez Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Decyzje Prezesa Zarządu w sprawie reklamacji są ostateczne.

3. Uczestnik zostanie o decyzji Prezesa Zarządu powiadomiony listem poleconym w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Prezesa Zarządu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz obowiązek ich przestrzegania.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego lub usługi pocztowe, mogące uniemożliwić Uczestnikom dostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji liczby uczniów w szkole.

4. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, w wyniku wykrycia nieprawidłowości w przesłanych dokumentach np. nieprawidłowa liczba uczniów placówki.

5. Regulamin Konkursu został poddany do wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej www.zuk.oswiecim.pl w wersji jednobrzmiącej z oryginałem znajdującym się w siedzibie Organizatora.

6. Traci moc Regulamin nr 15/ON/19 z dnia 30.09.2019 r.