Targowisko Miejskie wyznaczone do prowadzenia przez rolników i ich domowników handlu w piątki i soboty

30 marca 2022
Targowisko Miejskie wyznaczone do prowadzenia przez rolników i ich domowników handlu w piątki i soboty

Rada Miasta Oświęcim w dn. 30.03.2022 r. podjęła uchwałę nr XLVII/759/22 w sprawie ustalenia zasad i wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

W ww. uchwale wyznacza się Targowisko Miejskie „Mój Rynek” w Oświęcimiu jako miejsce na terenie Gminy Miasto Oświęcim wyznaczone do prowadzenia przez rolników i ich domowników handlu w piątki i soboty.

Rolnik w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dn. 20.12.1990 r. to pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym.

Administrator Targowiska wyznacza stanowiska handlowe w liczbie do 50 sztuk, na których rolnicy w piątki i soboty mogą prowadzić sprzedaż takich produktów, jak: produkty rolne, runo leśne, organizmy morskie i słodkowodne, jak również wyroby rękodzieła, wytworzone wyłącznie w gospodarstwie rolnym danego rolnika. Osoby takie, prowadzące handel w piątki i soboty, będą zwolnione z uiszczania opłaty targowej w związku z art. 2 pkt 4 ustawy z dn. 29.10.2021 r., jeżeli spełniają wszystkie przesłanki ustawowe zwolnienia, okazali dokument potwierdzający ich status, czyli potwierdzenie prowadzenia działalności rolniczej ze wskazanym numerem gospodarstwa rolnego, dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu społecznemu KRUS lub wydruk z CEiDG, zawierający informacje o prowadzeniu działalności rolniczej oraz prowadzą handel z poszanowaniem postanowień regulaminu Targowiska. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 dni od dnia ogłoszenia.