Zakończenie rozbudowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

04 sierpnia 2020


Dzięki wsparciu ze środków unijnych Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. zakończył realizację dwóch projektów pn.:

„Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla lewobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Błonie, osiedle Zasole i Stare Miasto”

oraz

„Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla prawobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Chemików, Monowice i Dwory”.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdują się przy ul. Szewczyka 3 oraz przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu. Oba Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów zostały wyposażone w odpowiednie pojemniki, kontenery oraz nowoczesny sprzęt, który ułatwia i usprawnia pracę PSZOK.

PSZOK-i cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony Mieszkańców Miasta Oświęcim, którzy mogą do nich oddawać papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.Przyjmowane są też rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze, farby, kleje, żywice, detergenty, przeterminowane leki, ubrania, zużyte baterie, akumulatory oraz opony z samochodów osobowych (4 szt. na posesję na rok). Do punktu można również oddać odpady remontowe tj. gruz, budowlane i rozbiórkowe w ilości do 200 kg na rok na jednego Mieszkańca.

Jednocześnie, w ramach realizacji programu dotacyjnego, w części placówek oświatowych oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Bema 12A przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Omawiano zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz dalsze możliwości ich zagospodarowania. Mamy nadzieję, że powyższe działania przyczynią się do poprawy świadomości ekologicznej wśród Mieszkańców Miasta, a jednocześnie zwiększą zainteresowanie prowadzeniem prawidłowej segregacji odpadów.