O firmie

Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu, to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Oświęcim, która prowadzi swoją działalności nieprzerwalnie od 1998 roku. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Oświęcimiu przy ul. Bema 12A. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049230 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Organizacyjnie, w skład Spółki wchodzą cztery wydziały: Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Targowiska Miejskiego, Wydział Cmentarza Komunalnego oraz Wydział Warsztatu. Oferta usług świadczonych przez ZUK jest ściśle związana z profilem działalności każdego z poszczególnych wydziałów. Główną gałąź usług stanowi realizacja zadań związanych z gospodarką komunalną, a także utrzymaniem terenów zielonych. Ponadto Spółka jest administratorem Targowiska Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego. W celu zapoznania się z szczegółową ofertą usług zachęcamy do odwiedzania podstron dedykowanych poszczególnym wydziałom.

Historia Spółki

Zakład Usług Komunalnych jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Oświęcimiu został utworzony na mocy Uchwały Nr LVI/461/98 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 29.04.1998r. Gmina Miejska Oświęcim wniosła do Spółki składniki mienia jednostek organizacyjnych MZGKiM - zakładu Transportu, Zakładu Zieleni i Zakładu Oczyszczania Miasta z wyłączeniem Składowiska Odpadów i Zlewni Ścieków.

W dniu 1 czerwca 1998r. Uchwałą Nr LVII/483/98 Rada Miejska w Oświęcimiu wniosła do Spółki na własność jako wkład niepieniężny (aport) nieruchomości.
Aport ten obejmował grunty i budynki znajdujące się w Oświęcimiu przy ul. Bema 12 i Bulwary 2. Na podstawie Uchwały Nr LVI/461/98 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 29.09.1998r., Zarząd Miasta Oświęcim Uchwałą Nr 283/904/98 z dnia 05.06.1998r. wniósł do Spółki aportem środki trwałe oraz wyposażenie.

Członkowie Zarządu Gminy Miejskiej Oświęcim działający w wykonywaniu w/w uchwał w dniu 9 czerwca 1998r. podpisali akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A numer 5207/98), w którym zawiązali Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VI Gospodarczy w dniu 30.06.1998r. pod numerem RHB 3230 i rozpoczęła działalność od dnia 1 lipca 1998r.

Obecnie Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000049230 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Od maja 2002r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., jako pierwsza rodzima firma komunalna w Polsce, wprowadził i stosuje System Zarządzania Jakością wg normy DIN EN ISO 9001:2000 a od listopada 2004 r. wprowadził i stosuje system zarządzania środowiskowego wg normy DIM EN ISO 14001:1996.

01 stycznia 2018r. rozpoczęła działalność nowo utworzona Spółka-córka Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. tj. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.