Deklaracja dostępności

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Usług Komunalnych Oświęcim.

Data publikacji strony internetowej: 20.04.2018
Data publikacji aktualizacji: 16.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury;

- Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja;

- Struktura nagłówkowa stron posiada błędy;

- Są takie elementy formularza, które nie mają etykiety;

- Na stronie są linki, które nie zawierają treści;

- W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny;

- W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany;

- Występują błędy kodu HTML i CSS;

- Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Klęczar, dostepnosc@zuk.oswiecim.pl, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 476 80 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Spółki

Siedziba Spółki przy ul. Bema 12A, 32-600 Oświęcim jest budynkiem parterowym z podjazdem przystosowanym dla wózków inwalidzkich oraz wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Cmentarz Komunalny

Wydział Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5, 32-600 Oświęcim mieści się w budynku z podjazdem przystosowanym dla wózków inwalidzkich oraz wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Targowisko Miejskie

Wydział Targowiska Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego, 32-600 Oświęcim mieści się w budynku z podjazdem przystosowanym dla wózków inwalidzkich oraz wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.